Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy e-motek, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego regulaminu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Sklep działa pod adresem http://www.e-motek.pl, prowadzony jest przez Piotra Tomasza Rybak, prowadzącego działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 955-200-03-85 i Regon 320189685, mający siedzibę w Szczecinie, 71-497 Szczecin, ul. Himalajska 51/1.

 

§2

Podstawowe pojęcia

 1. Sklep - sklep internetowy działający pod adresem: http://www.e-motek.pl prowadzący sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu;
 2. Dni – dni robocze, czyli wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;
 4. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie;
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca w Sklepie zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą;
 6. Konto Klienta - baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień, historię zamówień, preferencje klienta dotyczące wybranych funkcjonalności sklepu, dane dotyczące wpłat i inne dostępne funkcjonalności.

 

§3

 

Zamówienia i dostawa

 1. Zamówienia mogą być składane przez stronę internetową Sklepu lub e-mailem dostępnym na stronie internetowej Sklepu.
 2. Towary prezentowane na stronie sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient przesyłając zamówienie do sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.
 3. Zawierając umowę ze Sklepem Klient akceptuje Regulamin Sklepu.
 4. Ceny zamieszczane przez w Sklep są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny towarów nie uwzględniają odpłatności za dostawę. Wysokość kosztów przesyłki dostępna jest w zakładce „Koszty dostawy”.
 5. Dostępne formy płatności są wskazane w zakładce „Formy płatności”.
 6. Cena jest wiążąca w momencie zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z ust.2.
 7. Zapłata za towar i przesyłkę jest warunkiem wydania towaru.
 8. Na żądanie Klienta transakcja zostanie potwierdzona fakturą VAT.
 9. Zamieszczenie informacji o produktach w Sklepie nie oznacza, że produkty są dostępne w magazynie lub u naszych dostawców.
 10. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, która skutkuje brakiem możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 11. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem, która uniemożliwia realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu, lub skutkuje brakiem możliwości zrealizowania zamówienia w całości, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma w tej sytuacji możliwość częściowej realizacji lub rezygnacji z całości zamówienia.
 12. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych zgodnie z odrębnymi regulaminami promocji lub zasadami uwidocznionymi dla wybranych produktów. Akcje promocyjne nie wpływają na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą obowiązywania promocji. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 13. W momencie odbioru przesyłki Klient powinien sprawdzić czy opakowanie z przesyłką nie zostało naruszone. W przypadku podejrzenia możliwości uszkodzenia przesyłki przez Dostawcę, należy w obecności pracownika firmy przewozowej przesyłkę otworzyć i sprawdzić, czy zamówiony towar nie został uszkodzony, oraz czy jego zawartość jest zgodna z zamówieniem.
 14. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy w obecności przedstawiciela Dostawcy spisać stosowny protokół oraz niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sklep.

§4

Terminy realizacji

        1.          Sklep podaje przy każdym towarze planowany czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania paczki ze Sklepu przewoźnikowi realizującemu dostawę. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia, z zastrzeżeniem §3 ust 9 i 10 . Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

        2.          W przypadku innej formy płatności niż pobranie, termin realizacji zamówienia liczony jest od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu lub autoryzacji transakcji.

 

 

§5

Reklamacje

        1.          Wszelkie reklamacje w zakresie zrealizowanych dostaw należy zgłaszać pisemnie na adres Sklepu podany w §1 ust.2 regulaminu lub na adres poczty elektronicznej sklep@e-motek.pl powołując się na numer zamówienia.

        2.          W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności, przesyłką pocztową ekonomiczną na swój koszt. W przypadku uznania reklamacji koszty tej przesyłki są zwracane.

        3.          Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sklepu i za pobraniem.

        4.          Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty zwrotu towaru wraz z opisem jego niezgodności.

        5.          W przypadku uznania reklamacji koszty przesłania towaru wolnego od wad ponosi Sklep.

        6.          Wadliwe ustawienia komputera, monitora i innego sprzętu elektronicznego prezentującego ofertę Sklepu, powodujące błędne wyświetlenie informacji o towarach, w szczególności kolorów, nie stanowią podstawy do reklamacji.

 

§6

Odstąpienie od umowy i zwrot towarów

 

 1. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, bez podania przyczyny.
 2. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest przesłanie w terminie wskazanym w ust. 1 oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia załączony jest do przesłanego towaru oraz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 3. Zwracany produkt musi być kompletny i nie może nosić śladów użycia czy uszkodzenia.
 4. Towar należy odesłać na adres Sklepu w nienaruszonym, oryginalnym opakowaniu, wraz z całą zawartością w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy.
 5. Sklep w ciągu 3 dni od daty otrzymania zwróconego towaru przesyła na adres poczty e-mail Klienta potwierdzenie otrzymania zwróconych produktów i dokonuje zwrotu ceny zwróconych produktów na wskazany numer rachunku bankowego Klienta w ciągu 7 dni, w przypadku stwierdzenia spełnienia warunków §6 ust. 3 i 4.

 

§7

Zwrot nadpłaty

 

 1. Zwroty nadpłat dokonywane są na wskazany przez Klienta numer rachunku bankowego.
 2. Sklep nie dokonuje zwrotu nadpłat w formie przekazu pocztowego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub opóźnienie terminu zwrotu, jeżeli Klient, pomimo wezwania przesłanego na jego adres mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy nie przekaże Sklepowi wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych lub błędnego numeru konta.

§8

Ochrona danych osobowych

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są do dokonywania zakupów, prowadzenia konta służącego dokonywaniu zakupów oraz przetwarzania i realizacji zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.e-motek.pl oraz obsługi posprzedażowej zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego www.e-motek.pl, którego pełna treść dostępna jest na stronie: http://www.e-motek.pl/pl/i/Regulamin/3. Polityka dotycząca plików cookies dostępna jest na stronie: http://www.e-motek.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/1.

  Administratorem danych osobowych jest Piotr Tomasz Rybak prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającego numer NIP: 955-200-03-85 i Regon 320189685, mający siedzibę w Szczecinie, 71-497 Szczecin, ul. Himalajska 51/1.

   

  Administrator może przetwarzać Państwa dane w celu wykonania umowy zgodnie z regulaminami i przepisami prawa. Podstawą prawną przetwarzania jest:

  • dobrowolna zgoda wyrażona przez Państwa przy przystąpieniu do korzystania z serwisu www.e-motek.pl w zakresie realizacji umowy kupna-sprzedaży,
  • uzasadniony interes administratora (niezbędność przetwarzania danych osób trzecich do wykonania umowy, możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami);
  • wypełniania przez administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego.

  W przypadku założenia konta bądź składania zamówień i dokonywania transakcji w ramach sklepu internetowego www.e-motek.pl, przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie danych:

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej
  • adres IP

   

  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT oraz podmiotom prowadzącym działalność w zakresie doręczania produktów zakupionych w sklepie internetowym www.e-motek.pl

   

  Państwa dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji zamówień i prowadzenia konta Klienta. Dane są przetwarzane do czasu wycofania zgody, w zakresie danych przetwarzanych w oparciu o zgodę. Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora. Informację o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy kierować na: sklep@e-motek.pl

   

  Uprzejmie informujemy, iż przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

   

  Dodatkowo mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

   

  Pragniemy zapewnić, że Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na adres sklep@e-motek.pl

   

§9

Postanowienia końcowe

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 3. Podstawę stosunków Sklepu z Konsumentem, przed zawarciem umowy oraz do zawarcia i wykonania umowy, stanowi prawo Rzeczypospolitej Polskiej. W relacjach Sklepu z Konsumentem stosuje się język polski, chyba że Konsument postanowi inaczej.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy pomiędzy Sklepem a Konsumentem jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
Promocje
włóczka ggh Aspen - kolor 70 - łupkowy niebieski
włóczka ggh Aspen - kolor 70 - łupkowy niebieski
19,90 zł 9,99 zł
szt.
włóczka ggh Reva - kolor 10 - jeans
włóczka ggh Reva - kolor 10 - jeans
15,90 zł 9,99 zł
szt.
HiyaHiya łącznik do żyłek (rozm. drutów 5,5 - 10)
HiyaHiya łącznik do żyłek (rozm. drutów 5,5 - 10)
15,00 zł 10,00 zł
szt.
HiyaHiya 8,00 mm druty stalowe do łączenia 4"
HiyaHiya 8,00 mm druty stalowe do łączenia 4"
31,90 zł 23,90 zł
szt.
włóczka ggh Reva - kolor 6 - bordowy
włóczka ggh Reva - kolor 6 - bordowy
15,90 zł 9,99 zł
szt.
Ferner Wolle "Filz mich" kolor 2017
Ferner Wolle "Filz mich" kolor 2017
52,90 zł 19,99 zł
szt.
Rebecca 58
Rebecca 58
25,00 zł 9,99 zł
szt.
Rebecca 68
Rebecca 68
25,00 zł 9,99 zł
szt.
Szydełko 4,00 mm HiyaHiya aluminiowe
Szydełko 4,00 mm HiyaHiya aluminiowe
9,90 zł 7,43 zł
szt.
HiyaHiya 7,50 mm druty stalowe ostre na żyłce 80 cm
HiyaHiya 7,50 mm druty stalowe ostre na żyłce 80 cm
34,90 zł 25,90 zł
szt.
włóczka ggh Mystik - kolor 102 malachitowy
włóczka ggh Mystik - kolor 102 malachitowy
15,90 zł 9,99 zł
szt.
HiyaHiya 1,75 mm druty stalowe na żyłce 30 cm
HiyaHiya 1,75 mm druty stalowe na żyłce 30 cm
29,90 zł 22,90 zł
szt.
Nowości
Włóczka Ferner Wolle Seide kolor 239 - fioletowy
Włóczka Ferner Wolle Seide kolor 239 - fioletowy
29,90 zł 18,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl